Limited Şirket Nasıl Kurulur?


Şirket kuruluşunu ortaklar şahsen yapabilmektedir, ancak profesyonel bir destekle yapmanız daha iyi olacaktır. İzleyeceğiniz yolda iş planınızı, araştırmalarınızı yapıp, olası maliyetleri önceden hesaplayınız. İşinize yön verecek temel adımlar; işinizde güçlü veya zayıf yönlerinizi bilmek ve eldeki sermayeyi doğru yönetmektir.

Ana sözleşmesi kısa ve öz, kira tutarı 1.000 TL ve sermayesi 10.000 TL olan bir limited şirket için 2020 yılı kuruluş masrafları şu şekildedir: Ticaret odası masrafı 1.100 TL; noter masrafı 360 TL; Vergi dairesi ve mali müşavir 750 TL. 2020 Yılı Limited şirket kuruluş maliyeti (mali müşavirlik dahil) 2.150 TL olarak düşünülebilir.

Hazırlık Aşaması için Gerekenler


1. Şirket Ünvanının Belirlenmesi
Türkçe olmalı, "Limited Şirket" ibaresini ve faaliyet konularından en az birini içermelidir. Detay...

2. Şirketin Sermayesinin Belirlenmesi
Limited şirketler en az 10.000 TL sermaye ile kurulur. Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL ve katları olması gerekmektedir. Ana sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken her ortağa ait sermaye tutarı ve pay adedi de belirtilmelidir. Detay...

3. Şirketin Ortaklık Durumunun Belirlenmesi
Limited şirketler tek ortaklı olarak kurulabilir, ortak sayısı 50’den fazla olamaz. Detay...

4. Şirket Müdürlerinin / İmza Yetkililerinin Belirlenmesi
Şirketin yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. Detay...

5. Şirketin Faaliyet Alanının Belirlenmesi
Limited şirketler; sigortacılık ve bankacılık haricinde her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Detay...

6. Şirketin Merkez Adresinin (Yasal Adresinin) Belirlenmesi

7. Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması Limited Şirket ana sözleşmesi ortaklar arasında hazırlanır. Sonrasında MERSİS sistemine internetten kayıt olunur. MERSİS sistemi üzerinde esas sözleşme girişi yapılarak, MERSİS takip numarası alınır. MERSİS takip numarası ile noterde veya ticaret odası sicil müdürü veya müdür yardımcısı yanında Ana Sözleşme tasdik ettirilir. Ana sözleşmeye şu belgeler eklenir:

- TC vatandaşı ise kimlik numarası ve yerleşim yeri belgesi.
- Yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası, noter onaylı pasaport örneği ve ikameti Türkiye’de ise onaylı yerleşim yeri belgesi.
- Yurt dışında ikamet eden türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.
Ticaret Odası İşlemleri


Mali Müşavir ticaret odasından randevu alır. Ticaret odasına yaklaşık 1.100 TL ödeme yapıldıktan sonra ise notere gidilir. Kuruluş vekaleti, imza sirküleri ve mali müşavirlik hizmet vekaleti için notere yaklaşık 400 TL masraf ödenir. Şirketinizin kurulması için mali müşavirlik ofisine "1- Kuruluş vekaleti" vermeniz gerekir. Ayrıca, şirketiniz resmen açıldıktan sonra şirketinizin vergi dairesi işlemlerini yapabilmesi için "2-mali müşavirlik hizmetleri vekaleti" verilir.

1. Dilekçe: Şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalı, şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve asıl faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmelidir.

2. Kuruluş bildirim formu: İlgili yerler doldurularak yetkililer tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha gerekir; yabancı ortak var ise 4 nüsha.

3. Ortaklar ve müdürler (İmzaya yetkili kişiler) randevu saatinde ticaret odasında hazır bulunmalıdır. Şirket ünvanı altına imza beyannamesi (buna ”tescil talepnamesi” denir) ticaret odası sicil müdürü veya müdür yardımcısı eşliğinde düzenlenir. (Bu işlem noterde de yapılabilir) Tescil talepnamesi için notere veya Ticaret Sicili Müdürü yahut yardımcısına; MERSİS takip numarası, Esas Sözleşme ve İmzaya Yetkili Kişilerin kimliklerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Kuruluş işlemleri için (varsa) danışmanınıza vekaletname çıkarılır.

4. Sermayenin on binde dördü kadar olan Rekabet Kurumu payının oda veznesine yatırılması gereklidir.

5. Ticaret odasında şirket tescil edilmiş oldu. Tescil (Sicil) yazısı ve Resmi defterler ticaret odasından alınır.
Şirket Kurulduktan Sonraki İşlemler


1. Ticaret odasından alınan tescil (sicil) yazısı ile notere gidilir ve imza sirküleri çıkartılır.

2. Şirket merkezinin bulunduğu bölgeden sorumlu olan vergi dairesine gidilir. Şirket tüzel kişiliğine ait potansiyel vergi numarası almak için, ana sözleşme ve talebe ilişkin dilekçe sunulur. Ortaklar ve müdürler arasında yabancı uyruklu gerçek kişi veya tüzel kişilikler varsa onlar için de potansiyel vergi numarası alınır.

Şirket kira kontratı ve mali müşavirlik sözleşmesi için damga vergisi ödenir. Bir kaç gün içinde, gelir idaresi yoklama memuru şirketin beyan edilen resmi adresine gelir. Kira kontratı, imza sirkülerini ve nüfus cüzdanını görmek isteyecektir. İşyerinde, yapılacak iş ile ilgili bir kaç eşya olmalıdır. Mesela en azından bir masa ve sandalye olmalıdır. İşyeri tamamen boş veya inşaa halindeyse vergi dairesi denetim memuru açılışı onaylamaz. İşyeri uygunsa, işyerinin fotoğraflarını çeker, size bir kaç soru sorar ve "yoklama fişi"ni doldurur. Fişe karşılıklı olarak imza atılır.

Limited Şirketler home-ofis şirket açamaz. Düşük kiralar ve vergi avantajları sebebiyle işOfis sanal ofiste şirket kurulabilir.

> Home Ofis mi Sanal Ofis mi Avantajlı? Hangisi Daha Mantıklı?

3. Potansiyel vergi numarası ve ana sözleşme ile banka şubesine gidilip şirket adına hesap açtırılır. Şirket sermayesinin en az 4'te 1'i nakit olarak bu hesaba yatırılarak bloke ettirilir. Dekont ve blokaj mektubu alınır. Bu mektubun bir kopyası ticaret sicil müdürlüğüne verilir. Tescil belgesi alınır.

4. Artık, Vergi levhası alınabilir.

5. Bankaya yatırılan sermaye blokajınının çözülmesi için şirket adına hesap açıtırılan banka şubesine gidilir ve tescil belgesi, imza Sirküleri ve şirketin kurulduğunu bildiren bir yazı veya ana sözleşmenin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi nüshası verilir. Sermaye blokajı çözülür, para hesapta kullanılabilir hale geçer.

6. Fatura bastırılır, kaşe yaptırılır ve yazarkasa alınabilir.

7. Şirket muhasebe kayıtlarının tutulması için mali müşavirlik ofisi ile sözleşme yapılır.

8. SGK'ya Bağkur işe giriş bildirge formu verilir. Her ortak için ayrı ayrı doldurulup imzalanır.

9. SGK'ya İşyeri bildirgesi verilerek, şirkette çalışacak her bir personel kayıt ettirilir.


> Ana Sayfa

Bunları da incelemek isteyebilirsiniz:

Limited Şirket Nedir?
Limited Şirket Ortaklık Esasları Nelerdir?
Limited Şirket Sermaye Yapısı Nasıldır?
Limited Şirket Ünvanı Nasıl Olmalıdır?
Limited Şirket Masrafları Nelerdir?
Limited Şirket Vergileri Nelerdir?
Limited Şirketlerde Yönetim Nasıldır?